HALMSTAD SKATEBOARDKLUBBS STADGAR

SENAST REVIDERAD 2017-02-12

Ladda ner PDF

STADGAR

För den ideella föreningen Halmstad skateboardklubb med hemort i Halmstad kommun.

Bildad 1998

Stadgarna senast fastställda av årsmöte 2017

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

2 § Sammansättning

3 § Beslutande organ

4 § Firmateckning

5 § Verksamhets‐ och räkenskapsår

6 § Stadgetolkning m m

7 § Stadgeändring

8 § Upplösning av föreningen

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

9 § Medlemskap

10 § Utträde

11 § Uteslutning m m

12 § Medlems rättigheter och skyldigheter

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

13 § Tidpunkt, kallelse

14 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

15 § Rösträtt samt yttrande‐ och förslagsrätt på årsmötet

16 § Beslutförhet

17 § Beslut och omröstning

18 § Valbarhet

19 § Ärenden vid årsmöte

20 § Extra årsmöte

VALBEREDNINGEN

21 § Sammansättning, åligganden

REVISORER

22 § Revision

STYRELSEN

23 § Sammansättning

24 § Styrelsens åligganden

25 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

26 § Överlåtelse av beslutanderätten

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

Vårt mål är att representera skateboardåkarna i Halmstad kommun. Föreningen skall fungera som en länk mellan utövare och kommunala instanser samt andra organisationer.

Föreningens uppgift är att organisera och marknadsföra skateboardsporten, samarbeta med andra föreningar och organisationer samt att driva Slottsmöllans skatepark. Utöver det skall föreningen samarbeta med kommunen rörande driften av Halmstad Arena Skatepark.

Föreningen skall drivas så att den gagnar alla medlemmars bästa, oavsett etnisk bakgrund, religiös åskådning eller sexuell läggning. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för att hålla idrotten fri från illegala droger. Föreningen skall lägga stor vikt vid frågor gällande genusperspektiv, likabehandling och jämställdhetsarbete.

Föreningen strävar efter att ha en jämn könsfördelning i styrelsen.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

4 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter i förening eller av styrelsen särskilt utsedda representanter, enskilt eller i förening.

5 § Verksamhets‐ och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 Juli t.o.m. den 30 Juni.

6 § Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol.

Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med styrelsen.

7 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

8 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte eller extra årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet samt revisionsberättelse jämte balans‐ och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas Svenska Skateboardförbundet.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

9 § Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom treveckor.

10 § Utträde

Medlem som vill träda ur föreningen löser inte nytt medlemskap när perioden löpt ut. Återbetalning av tidsbaserade kort sker ej vid utträde ur föreningen.

11 § Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen motarbetat föreningens intressen exempelvis genom att undlåta att följa föreningens grundläggande värderingar om likabehandling och en drogfri verksamhet.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor.

12 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmar

 • Har rätt till information om föreningens angelägenheter

 • Skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan

  samt följa i 3§ nämnda organs stadgar, bestämmelser och beslut.

 • Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen

 • Har skyldighet att vid större tävlingar, arrangemang som gynnar föreningen ställa upp som funktionär eller motsvarande

 • Har skyldighet att vid behov vara allmänt behjälplig i den dagliga verksamheten.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

13 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av augusti månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen och/eller genom ordinarie kommunikationskanaler. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats, exempelvis sociala medier. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets‐ och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

14 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

15 § Rösträtt samt yttrande‐ och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter vid årsmötets utlysande har rösträtt på mötet, samma regler gäller vid utlysande av extra årsmöte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

16 § Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

17 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Beslut bekräftas med klubbslag.

18 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen med goda vitsord och utan klander.

19 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans‐ och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets‐/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets‐/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande, sekreterare och kassör för en tid av 2 år.
b) föreningens vice ordförande i styrelsen för en tid av 2 år;
c) ledamöten i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år; d) 2 st revisorer för en tid av 2 år.
e) 2 st ledamöter i valberedningen för en tid av 2 år, av vilka en skall utses till ordförande.
13. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

20 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 15 § och 16 §.

VALBEREDNINGEN

21 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av 2 st övriga ledamöter valda av styrelsen. Valberedningen sammanträder minst när halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

22 § Revision

REVISORER

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes‐ och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets‐ och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

23 § Sammansättning

Styrelsen består av Ordförande, Vice ordförande, Sekreterare och Kassör. Övriga i styrelsen består av: ledarmöten, valberedning.

Vid förhinder för styrelsen inträder en ledamot enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår någon ur styrelsen före mandattidens utgång inträder ledamot i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande‐ och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

24 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.
Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 22 §, och
 • förbereda årsmöte.
Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

 • förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,

 • föra protokoll över styrelsens sammanträden,

 • se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,

 • se till att fattade beslut har verkställts,

 • om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,

 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

 • se till att fylla på expenser på kontoret så att administrativa arbetet kan

  utföras.

Kassören

 • föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen.

 • se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl,

 • svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,

  årligen upprätta balans‐ samt resultaträkningar,

 • utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,

 • se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid, i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration,

  särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och

 • övriga föreskrivna uppgifter inom skatte‐ och avgiftsområdet, föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade

  priser införs,

 • se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

25 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde.

Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

26 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.